Filmuy

filmuy

動画販売サイト作成Webサービス「Filmuy」を開発・リリースしました。
https://filmuy.com

planner/director: takeya hikage
designer: yuko agawa(curio design)
programmer: shunsuke hayashi